REGULAMIN

MOBILNY GABINET PSYCHODIETETYCZNY PANACEA
Regulamin świadczenia usług

I. Pojęcia i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług psychodietetycznych w zakresie konsultacji, obejmujących szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny (formularz psychodietetyczny) oraz dokonanie pomiarów antropometrycznych, doradztwa żywieniowego, opracowywania odpowiedniego planu żywieniowego oraz edukacji zdrowotnej, terapii indywidualnej, dla par i grup, warsztatów i szkoleń świadczonych przez Usługodawcę – MOBILNY GABINET PSYCHODIETETYCZNY „PANACEA” Lidia Gontarz z siedzibą w Ostrołęce, ul. Brata Zenona Żebrowskiego 4/19, NIP 579–146–92–55 , REGON: 369257865.
 2. Klientem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów psychodietetycznych. Przyjmuje ponadto do wiadomości, iż konsultacje zawierają indywidualną interpretację danego stanu Klienta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy oraz na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania zaleceń. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Usługodawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia.
 5. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
  • zachodzi przypuszczenie, że Klient jest nieletni lub niepoczytalny;
  • zachowanie Klienta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Usługodawcy;
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabył w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

II. Obowiązki Klienta

 1. Usługobiorca we współpracy z Usługodawcą wypełnia FORMULARZ PSYCHODIETEYCZNY (wywiad żywieniowo-zdrowotny).
 2. Klient wyraża zgodę na usługi psychodietetyczne, podpisując oświadczenie.

III. Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do terapii psychodietetycznej, doradztwa żywieniowego lub opracowywania odpowiedniego planu żywieniowego w terminie 7. dni roboczych liczonych od I wizyty.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do kontaktu z Klientem w okresie trwania usługi.
 3. Modyfikacja otrzymanego planu żywieniowego (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o wizytę kontrolną w terminie 7. dni roboczych. Konsultacja kontrolna powinna się odbyć w ciągu 2-3 tygodniu od ostatniej wizyty.

IV. Ochrona prywatności
Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji psychodietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi, wykorzystane będą tylko na potrzeby terapii psychodietetycznej, doradztwa żywieniowego, opracowywania odpowiedniego planu żywieniowego, edukacji zdrowotnej oraz do kontaktu z Klientem, który je udostępnił.
Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

V. Płatności

 1. Informacja o cenach podane są w Cenniku.
 2. Cennik usług psychodietetycznych ważny jest do odwołania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług .
 4. W przypadku zaakceptowania oferty i podjęcia decyzji przez Klienta o skorzystaniu z określonej usługi lub pakietu usług, Usługobiorca zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę wynikającą z Cennika lub ustaloną indywidualnie w trakcie udzielania informacji wstępnej. Płatność wynagrodzenia odbywa się poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy albo gotówką.

OŚWIADCZENIE
Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, iż:
• przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Klienta zamierzonych efektów
• nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą
• będzie stosować się do opracowanych zaleceń
• wykona niezbędne badania diagnostyczne
• wypełniając formularz psychodietetyczny poda swoje prawdziwe dane
• w miarę potrzeby będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety
• wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy

ZGODA KLIENTA NA USŁUGI PSYCHODIETETYCZNE
Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do mojego stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić Usługodawcę. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi.
Zostałam/em zaznajomiona/y z całym przebiegiem proponowanych usług,
o możliwych efektach ubocznych takich jak: osłabienie, pogorszenie wyników badań laboratoryjnych, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, osłabienie kondycji skóry i włosów, itp. oraz o kosztach, które akceptuję.

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (od 25 maja 2018r. zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MOBILNY GABINET PSYCHODIETETYCZNY „PANACEA” Lidia Gontarz, w celu odbycia konsultacji psychodietetycznych, obejmujących szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny (formularz psychodietetyczny), dokonania pomiarów antropometrycznych i ich interpretacji, doradztwa żywieniowego, opracowywania odpowiedniego planu żywieniowego oraz edukacji zdrowotnej.  

Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.